Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) naše vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s nákupem kurzů a výukových materiálů. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 2. Jste-li  spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené smlouvou, těmito obchodními podmínkami či podmínkami odkázanými ve smlouvě či obchodních podmínkách občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 3. Služby Vám bude poskytovat Hana Vaňková (dále také „poskytovatel“), se sídlem ve Štítné nad Vláří 474, 763 33 Štítná nad Vláří – Popov. IČO: 18029442, zapsaná v živnostenském rejstříku. Telefon: +420606033780, E-mail: lektorka@rozvijimesvedeti.cz.
 4. Objednatelem  služeb se stanete, pokud prostřednictvím webového portálu poskytovatele www.rozvijimesvedeti.cz dané služby objednáte. Objednávku můžete učinit i jinou závaznou formou.
 5. Pokud  je součástí plnění poskytovatele dodání hmotného či nehmotného obsahu, použije se přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o koupi, to však pouze v případě, že takové dodání nelze jako doplňkové podřadit pod poskytování služeb.
 6. Pokud budete s poskytovatelem v místě jeho podnikání (typicky na semináři) sjednávat smlouvu o nákupu dalších výukových materiálů či jiných věcí, je taková smlouva nezávislá na smlouvě o poskytování služeb a tyto obchodní podmínky se použijí jen v rozsahu, v jakém jsou zde uvedeny z důvodu podmínek zákona, od nichž se nelze odchýlit.
 7. Služba bude vždy poskytnuta ve vymezené době, která bude uvedena v nabídce na webové stránce www.rozvijimesvedeti.cz popř. v době podle těchto obchodních podmínek. Doba trvání smlouvy je vymezena dobou poskytování služby s výjimkou trvání práv a povinností, které mají ze své podstaty trvat i po skončení smlouvy.

Objednávání

 1. Prohlašujete, že se seznámili se všemi informacemi týkajícími se objednávky.
 2. Služby objednáte vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.rozvijimesvedeti.cz. Objednávku před jejím odesláním zkontrolujte a případně opravte. Poskytovatel služeb je oprávněn se spolehnout na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje.
 3. Odeslaná objednávka je pro Vás právně závazná. Akceptování objednávky poskytovatelem Vám bude potvrzeno e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři. Poskytovatel není povinen Vaši objednávku akceptovat. Potvrzením objednávky poskytovatelem vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje Vám poskytnout sjednané služby a Vy se zavazujete uhradit sjednanou cenu. Povinnost poskytovatele poskytnout služby je podmíněna zaplacením sjednané ceny v souladu s těmito obchodními podmínkami. Okamžikem zaplacení sjednané ceny je připsání příslušné částky na bankovní účet  poskytovatele.
 4. Potvrzujete, že jste byli s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky řádně informováni o těchto obchodních podmínkách a stvrzujete, že jste se seznámili s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasíte. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele jsou nedílnou součástí smlouvy, která je uzavřena akceptací vyplněné a odeslané objednávky poskytovatelem.
 5. Služba bude poskytovaná osobně nebo on-line, a to vždy podle informace, která bude uvedena na webové stránce www.rozvijimesvedeti.cz. Náklady dodání nehmotného obsahu (typicky digitálního) Vám nebudou účtovány. Náklady dodání hmotného obsahu, který Vám nebude předán osobně, Vám mohou být účtovány.

Cena, způsob platby

 1. Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.rozvijimesvedeti.cz  najdete všechny aktuální ceny služeb, včetně případné DPH  a jakýchkoliv dalších případných poplatků. Ceny služeb může poskytovatel měnit s tím, že pro Vás platí ceny tam uvedené v okamžiku provedení objednávky.
 2. Platbu  za předmět koupě lze provést bankovním převodem na základě zaslané faktury s tam uvedeným číslem účtu a přidělenou poznámkou obdrženou při akceptaci objednávky (aby došlo ke správnému spárování platby).
 3. Po obdržené platbě Vám poskytovatel vystaví potvrzení o provedené platbě. V případě, že budou služby předmětem daně z přidané hodnoty, vystaví poskytovatel daňový doklad  podle zákona o DPH.

Storno podmínky a reklamace

Storno

 1. V případě, že stornujete svou objednávku méně než 48 hodin (vč.) před konáním semináře nebo před zahájením kurzu (tedy  před jeho 1. lekcí), můžete kdykoliv požádat o materiály, které jsou součástí kurzovného, které jste již zaplatili a  můžete se zúčastnit jiného kurzu jako náhrady, pokud je v něm volná kapacita.
 2. V případě, že stornujete svou objednávku více než 48 hodin před  konáním seminářem nebo před zahájením kurzu (tedy před 1. lekcí), máte nárok na úplné vrácení peněz.
 3. V případě, že dojde ke zrušení lekce lektorem, např. z důvodu nemoci, musí lektor zajistit náhradní lekci.

Reklamace

 1. Výukové materiály jsou dodávány nové a bezvadné. V případě, že věc při převzetí není ve shodě se smlouvou, sdělte to prosím bezprostředně po zjištění poskytovateli osobně nebo poskytovatele kontaktujte emailem na lektorka@rozvijimesvedeti.cz, aby byla situace vyřešena k Vaší maximální spokojenosti.
 2. Pokud bylo dodáno vadné zboží, poskytovatel Vám co nejdříve vymění materiály za nové a nepoškozené.
 3. Pokud by se jednalo o případ k individuálnímu posouzení, bude    poskytovatel zboží reklamovat u dodavatele Neurasoft s.r.o. a reklamace se přiměřeně v mezích, v jakých to lze těmito obchodními podmínkami sjednat, řídí jejich obchodními podmínkami, které naleznete zde.

Vyloučení odpovědnosti

 1. Všechny produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti rodičovství, výchovy, rozvoje dětí, výuky a osobního rozvoje. Informace a výukové materiály, které zprostředkovává lektor, jsou pouze návody a doporučení. Lektor nenese odpovědnost za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání semináře či kurzu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které  nemůže lektor ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, trpělivosti, zdravotního stavu apod.
 2. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o    produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané  problematice.

Odstoupení od smlouvy

 1. Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), máte, pokud jste spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od jejího uzavření. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Poskytovatel je povinen Vám vrátit částku plně odpovídající sjednané ceně a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.
 2. Od smlouvy nelze odstoupit v případě dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s Vašim předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě se odstavec 1 tohoto článku nepoužije.
 3. Tímto výslovně udělujete souhlas s tím, aby Vám byl digitální obsah dodán či služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Ochrana osobních údajů

 1.  Souhlasíte s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím  zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Máte právo být informováni, jaké údaje o Vás poskytovatel eviduje, jste oprávněni tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 2. Vaše data jsou u poskytovatele v bezpečí. Údaje vyplněné  v objednávce zpracovává poskytovatel podle podmínek zpracování osobních údajů uvedených na webu www.rozvijimesvedeti.cz
 3. Na živých akcích (semináře, kurzy) se bude fotografovat či natáčet. Fotografie budou sloužit k uveřejnění na webu,  sítích Rozvíjíme své děti jako pozvánka na další živé akce. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete se obrátit  na e-mail poskytovatele – lektorka@rozvijimesvedeti.cz.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2023.
 2. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.rozvijimesvedeti.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.
 3. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to zejména z důvodů vyvolaných změnou právních předpisů. Každá nová verze obchodních podmínek bude uveřejněna přede dnem její účinnosti na webových stránkách poskytovatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Jste oprávněni změny obchodních podmínek přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek odmítnout doručením e-mailu nebo písemného oznámení prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo uveřejněných na webových stránkách poskytovatele. Za obdobných podmínek máte právo též vypovědět smlouvu s poskytovatelem, a to v měsíční výpovědní lhůtě. Oprávnění dle předchozí věty se netýká  nepodstatných změn nebo změn vyvolaných změnou právních předpisů. Pokud platně odmítnete změnu obchodních podmínek, řídí se vztah i nadále dosavadními obchodními podmínkami. V opačném případě se veškeré objednávky vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.